Ročník semináře 2006

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

5.–6. září 2006

Příspěvky:

BÍNOVÁ L. (Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Brno): Břehové a doprovodné porosty vodních toků s funkcí biokoridoru nebo biocentra ÚSES

BOČEK R., KLIMEŠ Z. (KrÚ Jihočeského kraje, České Budějovice): Zapracování NR-R ÚSES do závazných částí ÚPVÚC pořizovaných v Jihočeském kraji

BUČEK A. (MZLU Brno): Potřeba jednotného informačního systému ÚSES

GLOS J. (AGERIS s.r.o., Brno), GLOS P. (MU Brno): Vrstvy, objekty, vazby, aneb jak se vyznat v chaosu dokumentací ÚSES

HAMANOVÁ M. (MZLU Brno): ÚSES, NATURA a významné lokality subregionu Velké Dářko

HÚSENICOVÁ J. (STU Bratislava): Možnosti ochrany prvkov územných systémov ekologickej stability (ÚSES) v územnom rozvoji miest a obcí v Slovenskej republike

JANČURA P. (TU Zvolen), SLÁMOVÁ M. (SAŽP – CEVAP Banská Bystrica): Kontext tvorby krajiny, ochrany prírody a ÚSES na príklade k.ú. Hrabušice

KLEČKA J. (AOPK ČR Ostrava): ÚSES na úřadě aneb co lze řešit od stolu

KNOTEK J. (MZLU Brno): Územní systém ekologické stability a soustava Natura 2000

KOCIÁN J. (AGERIS s.r.o. Brno): Generel nadregionálního a regionálního ÚSES na území Olomouckého kraje

LACINA D. (VÚKOZ, Brno): Co ukázala zima 2005/06?

MACHAR I. (UP Olomouc): ÚSES a hodnocení vlivů koncepcí a záměrů na soustavu Natura 2000

MANA V. (Ekotoxa Opava): Územní systém ekologické stability jako součást projektu ILUP Pomoraví

PIVCOVÁ J. (MZe ČR Praha): Pozemkové úpravy jako nástroj pro budování ÚSES v krajině

RUŽIČKOVÁ, J. (UK Bratislava): ÚSES a projekty pozemkových úprav na Slovensku – aktuálny stav a metodické aspekty

ŘEPA P. (CHKO Slavkovský les, Mariánské Lázně): Praktické zkušenosti z uplatňování a realizace ÚSES

WALICA R., KUDA F. (VŠB-TU Ostrava): Zelená Ostrava