Metodiky a legislativa

Legislativa

Ochrana a vytváření ÚSES je ukotvena v zákoně č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který najdete v plném znění zde.

Jeho účelem je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji.

Zde stanovená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, o ekologické systémy, krajinné celky atd. se zajišťuje (mimo jiné) právě prostřednictvím ochrany a vytváření ÚSES.

Platnou metodikou, která se uplatňuje při vytváření ÚSES, je vyhláška č. 395/1992 Sb.

 

Vybrané metodiky a podklady vymezování ÚSES

  • Metodika vymezování územního sytému ekologické stability (2017) (L. Bínová,  M. Culek, J. Glos, J. Kocián, D. Lacina, M. Novotný, E. Zimová)
  • Metodický návod k provádění pozemkových úprav (2009) Agroprojekt PSO
  • Upravená rukověť projektanta územních systémů ekologické stability (2005) Maděra a Zimová (sestaveno aktualizací původní rukověti a doplněno o přílohy)
  • Biogeografické členění České republiky II. (2005) Martin Culek a kol.
  • Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (1998) Ludmila Bínová a kol.
  • Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí (1998) Ministerstvo pro místní rozvoj a Ústav územního rozvoje
  • Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR (1997) Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí
  • Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability (1995) Jiří Löw a kol.
  • Územní systémy ekologické stability – zvláštní vydání časopisu Veronica (1993) Antonín Buček a Jan Lacina
  • Návod na navrhování územních systémů ekologické stability krajiny (1988) Agroprojekt, Jiří Löw