Územní systém ekologické stability

je zelenou páteří krajiny.

Územní systém ekologické stability

je útočištěm pro chráněné druhy.

Územní systém ekologické stability

pomáhá zadržovat vodu v krajině.

Územní systém ekologické stability

pomáhá chránit půdu proti erozi.

Územní systém ekologické stability

je jedním z pilířů ochrany přírody.

Územní systém ekologické stability

přináší do krajiny život.

Pozvánka na diskuzní setkání v Brně

Zveme vás na debatu o Místním územním systému ekologické stability, která proběhne v září v Brně. 

Aktuálně

ÚSES

je zkratka pro Územní systém ekologické stability. Stručně řečeno, jde o síť přírodě blízkých stanovišť (biocenter), kde se daří rozmanitým přírodním společenstvům. Ve stabilních ekosystémech lesů, rybníků, luk, mokřadů, rašelinišť či tůní pomáhá tato „zelená páteř krajiny“ udržovat přírodní rovnováhu.

Vzájemné vazby jsou zprostředkovávány tzv. biokoridory (například vodní toky, pásy trvalého travního porostu, remízky nebo stromořadí), kterými se mohou obyvatelé biocenter přesouvat.

ÚSES je ukotven v zákoně č. 114/1992. Zajišťování ekologické stability v krajině je veřejným zájmem.

ÚSES pomáhá udržovat a zvyšovat druhovou rozmanitost krajiny tím, že poskytuje útočiště řadě druhů hmyzu, ptáků či savců, a přidává na její estetické hodnotě. Dále hraje nedocenitelnou roli i při zadržování vody v krajině a ochraně proti erozi a jako součást adaptační strategie na změnu klimatu.

ÚSES je zkrátka nejen zelenou páteří krajiny, ale také záchrannou sítí přírody.

Seminář ÚSES a společnost

ÚSES – Zelená páteř krajiny

Přihlášky na letošní seminář a veškeré důležité informace.

Vše o ÚSES

o ÚSES

Co je ÚSES? Jaké má prvky a jak se realizuje?

Legislativa ÚSES

legislativa, metodiky

Vybraná legislativa a metodiky pro vymezení ÚSES

Vše o ÚSES

naše společnost

Příběh Společnosti pro ekologickou stabilitu krajiny.

Na území ČR bylo dosud vymezeno přes

kilometrů čtverečních plochy pro ÚSES

Mokřad o ploše 10 m2 zadrží až

litrů vody

Minimální plocha biocentra je

metrů čtverečních (3 hektary)