Ročník semináře 2003

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

 

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

9.–10. září 2003

Příspěvky:

BUČEK A. (MZLU Brno): Ekologické sítě – koncepce, tvorba a péče.

FRIEDL M. (MZLU Brno): Nadregionální biocentrum Jezernice – ostrov biotické diverzity ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá

GLOS J., KOCIÁN J. (Ageris Brno): Analýza vzniku a chodu údajů o ÚSES

GLOS J., KOCIÁN J. (Ageris Brno): Základní principy struktury informačního systému

 GLOS P. (MU Brno): Mapové servery aneb jak a kudy ke geodatům

 HAVLÁT F. a kol.: Úpravy polních biotopů

 HIESS J. (KrÚ Jihlava): GIS krajů a ÚSES dnes

 HRNČIAROVÁ T. (SAV Bratislava): Územný systém ekologickej stability – od filozofie k reálizácii

 KLEČKA J. (AOPK, středisko Ostrava): ÚSES v Koncepci strategie ochrany přírody Moravskoslezského kraje

KOCIÁN J., GLOS J. (Ageris Brno): Analýza údajů o skladebných částech ÚSES

LACINA D. (AOPK, detašované pracoviště Brno): Územní systémy ekologické stability v projekční činnosti

LACINA D. (AOPK, detašované pracoviště Brno): Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně

MACKŮ J. (ÚHUL Brandýs nad Labem): Metody klasifikace stanovištní vhodnosti druhové skladby lesních biocenter

MODRÝ M. (KrÚ Liberec): Diferenciace hospodaření v lesích ÚSES a ZCHÚ na základě lesnické typologie

PAVLÍKOVÁ T. (MZLU Brno): Ekologická síť krajiny Středního Pojihlaví

PETROVÁ A. (AOPK, detašované pracoviště Brno): Informační systém o ÚSES

PLETNICKÁ J., KUDA F. (VŠB-TU Ostrava): Zamyšlení nad průmyslovou krajinou ostravské aglomerace

ŠIKULA T. (HBH Projekt): ÚSES a liniové stavby v procesech EIA

VONDRUŠKOVÁ H. (Zem. vodohosp. správa Hradec Králové): Zakládání prvků ÚSES v krajinotvorných programech PRŘS a PPK

VLADO M. (MZLU Brno): Růst dřevin v nově založeném regionálním biokoridoru Loděnice