Ročník semináře 2008

This image has an empty alt attribute; its file name is Na%CC%81vrh-bez-na%CC%81zvu-21-150x150.png

Seminář „ÚSES – zelená páteř krajiny“

2.–3. září 2008

Příspěvky:

BUČEK, A., MINX T., SIMON J. (MZLU Brno): Regionální biocentrum Jelení – příklad tvorby ÚSES při zalesňování zemědělských půd

BURDA, P. (SAŽP Prešov): ÚSES jako súčasť Registra krajinných dokumentácií SR pre priestorové plánovacie procesy

CÍLEK, V. (Geologický ústav AV ČR, Praha): Industriální příroda a otázky jejího začlenění do „klasických“ biotopů

DUCHOŇOVÁ, P., SAMEK, R., GÖRNER, T. (AOPK ČR Praha): Využití dat ÚSES pro potřeby ochrany přírody

JELÍNEK, B. (AGERIS s.r.o. Brno): Zhodnocení dosavadního vývoje dřevin v biokoridoru Radějov

KOCIÁN, J. (AGERIS s.r.o. Brno): Co se děje s ÚSES ve městě Brně?

KOZELKOVÁ, S. (MŽP ČR, Praha): Možnosti financování realizace prvků ÚSES a jejich následné péče

LACINA, D. (autorizovaný projektant ÚSES, Brno): Sjednocení územního systému ekologické stability okresu Vsetín (mimo CHKO Beskydy)

MACHAR, I. (UP Olomouc): Management biocenter ÚSES v lužním lese z hlediska ekologických požadavků evropsky významných ptačích druhů

MARTINÍK, A. (Rezekvítek Brno): Neziskové organizace, ÚSES – možnosti, zkušenosti

PECHANEC, V., PAVKOVÁ, K., DOBEŠOVÁ, Z. (UP Olomouc): Straka a spol. – GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny

PETŘÍČEK, V., KOSEJK, J., DUCHOŇOVÁ, P. (AOPK ČR, Praha): Začlenění dat ÚSES do Informačního systému ochrany přírody

RUSH, T. M. (Velká Británie): Příklady ekologických sítí ve Velké Británii

SCHNEIDER, J. (MZLU Brno): Použitelnost metodiky Svátek, Buček (2005) pro hodnocení stavu a péče biocenter ÚSES

SCHNEIDER, J., DOMOKOŠOVÁ, K., KUPEC, P., VYSKOT, I. (MZLU Brno): Vývoj funkčních účinků nově zalesněných ploch v rámci ÚSES na katastrálním území Horní Loděnice

SCHNEIDER, J., KUPEC, P. (MZLU Brno): Funkce lesů lesních biocenter ÚSES na příkladu NRBC Buchlovské lesy

STRÁNSKÁ, T., EREMIÁŠOVÁ, R. (VÚKOZ Brno): Realizace prvků územních systémů ekologické stability v Jihomoravském kraji

ÚRADNÍČEK, L. (MZLU Brno), JELÍNEK, B. (AGERIS s.r.o. Brno): Zhodnocení růstu dřevin v biokoridoru Stříbrnice (1996-2008)

VRABEC, V. (ČZU Praha): Aleje jako liniové koridory z pohledu entomologa

VRABEC, V., BOUBERLOVÁ, J., HANOUSKOVÁ, H., HATLAPATKOVÁ, J., MARUŠÁKOVÁ, K., PRAVDOVÁ, J., PROKOPOVÁ, E., SPALOVÁ, M., VESELÁ, H., CIBULKA, J. (ČZU Praha): Problematika managementu populace ohrožených motýlů ve vztahu k ÚSES – příklad z praxe na modráscích Maculinea (Lepidoptera: Lycaenidae)

VRABEC, V. (ČZU Praha), STARÝ, J. (Ústav půdní biologie AV ČR České Budějovice): Nepřírodní biotopy s různým stupněm rekultivace – potenciální refugia fauny bezobratlých živočichů