Portál ÚSES - Územní systém ekologické stability | Diskuzní forum

Diskuzní forum


Metodika ÚSES - podněty
odtržení části NKP Vyšehrad a zařazení této části
30.01.2017   Hana Martínková
Dobrý den, nevím, zda jsem zde dobře, ale jako Národní kulturní památka Vyšehrad ( obehnaná hradbami ) jsme se dostali do pro nás neřešitelné situace, a to že část hradeb, tzv Redan , parc.č.73, k.ú.Vyšehrad je zařazena do funkční části ZMK a celku ÚSES. Na tuto CHYBU jsme přišli při žádosti o rekonstrukci stávajícího letního divadla, resp.Letní scény, kdy nám bylo řečeno, jak jsem popsala výše. Dělá to na nás dojem, že se toto zařazení kreslí a určuje od stolu, aniž by někdo znal skutečný stav věci. Tato vymezená část je uprostřed hradeb a areálu NKP Vyšehrad, který je jinak zařazen do ZKC - kultura, církev. Prosím o sdělení, jak z této situace ven, neb postup přes změnu ÚP je minimálně na 2 roky, a toto se opravdu jeví jako chyba. Děkuji H.Martínková
Aktualizace ÚSES
14.10.2015   Milena Morávková
Aktualizace ÚSES by měla být provedena vždy pro celé ORP a měla by být zajištěna návaznost jednotlivých prvků, aby byl systém zcela propojený. V praxi to tak většinou nefunguje, skladebné části nenavazují na sousední katastry /obce a ani není zajištěna provázanost na sousední ORP. Pokud jsou schválené územní plány, tak je pak problém tu návaznost zajistit - je vždy potřeba vyvolat změnu alespoň u jednoho ÚP. Totéž se týká i Komplexních pozemkových úprav, kdy se většinou řeší jen vlastní území a návaznosti chybí, mnohdy chybí i prvky uvnitř řešeného území. Problémem je i trasování nadmístních prvků jako jsou nadregionální biokoridory. Zcela odlišně jsou vymezeny v jednotlivých dokumentacích - v Generelu ÚSES, v územních plánech, v ÚAP i ZÚR a v podkladech MŽP, který podklad je pak ten správný? asi trasa dle MŽP přizpůsobená místním podmínkám, ta pak rozhodí již celý systém ve schválených ÚP ....často téměř neřešitelné.. Dalším problémem je získávání podkladů, zejména digitalizovaných katastrálních map a plánů společných zařízení ke KoPÚ. Žádosti se vyřizují poměrně dlouho, mnohdy několik měsíců, než je možno začít pracovat nad mapovými podklady. Na odborech ŽP často nemají ani vhodný program / např. systém ArcGis je často pouze jednou u správce dat pro celý úřad a je tedy nutno vždy tu aktualizaci přizpůsobit programu, který na OŽP mají, včetně popisů a tabulek. Aby šel systém sjednotit pro všechna ORP stejným způsobem dle "standardů", bude třeba zajistit i vhodné programy pro OŽP a úřady územního plánování.
ÚSES - ÚPD - KPÚ
14.10.2015   Jan Křivanec
Jak psal i kolega Svoboda, v současnosti myslím je třeba řešit zejména vazby ÚSES na územní plány a komplexní pozemkové úpravy. Tyto dokumentace vyžadují pracovat v pojmech stav - návrh, biocentrum vymezené nebo k vymezení jim nic neříká. Musí být jednoznačně definováno, zda plocha je nebo není součástí ÚSES, u vedení prvků ÚSES přes zastavitelné plochy jsem zatím vždy viděl, že dostane přednost zástavba (vždyť je tam povolená) a na ÚSES, pokud vůbec, zůstanou zbytkové plochy. U KPÚ se mi zdá, že jde na dlouhou dobu o poslední možnost zajistit strukturální změny v krajině - viděl jsem KPÚ, kde z ÚSES zbyla doprovodná zeleň při polní cestě nebo kde ÚSES nebyl vůbec(!). Pokud nebudeme umět ošetřit tuto koncovku, sebelepší metodiky naší krajině nepomohou.
Implementace ÚSES v územních plánech
26.09.2015   Milan Svoboda
Podle mého názoru (v praxi jednoznačně ověřeného) je zásadním problémem implementace ÚSES v ÚPD, která je velmi heterogenní a u mnohých autorů nereflektuje metodiky územního plánování. Vznikají pak takové nesmysly, jako vedení BK přes zastavěné či zastavitelné plochy s tím, že se vše dořeší v řízení dle stavebního zákona. Tento přístup by samozřejmě byl možný v zemi, kde se ctí právo, mezi něž ale ČR nelze počítat. Osobně aplikuji jednoznačný a možná i lehce konzervativní systém vycházející z pojetí hranic skladebných částí jako hranic ploch "se specifickým režimem" v kombinaci s rozdílným způsobem využití vyjadřujícím cílový stav a potřebu změn. Jeden s diskusních proudů by se měl určitě věnovat tomuto tématu.
úses v praxi
23.09.2015   pavel valtr
Zkušenosti krajináře, ekologa a urbanisty Zcela nevhodné je aby do ÚP byl převzat generel, kde je 80 % prvků nefunkčních, nutné je aby většina byla funkční, což obvykle jde. Vzhledem ke vzrůstajícím stresovým vodohospodářským podmínkám navrhuji zvážit zapracování retenčních vodních ploch a polosuchých vodních zdrží ("poldrů"). Prvky veřejné dopravní a technické infrastruktury by měly do sebe zapadat jako prsty sepjatých rukou, tedy ne aby se vzájemně popíraly. Návaznou závažnou problematikou je uskutečňovaný způsob ochrany přírody, který mnohdy vede k ekologické i ekonomické destabilizaci.

VLOŽIT NOVÝ PŘÍSPĚVEK

Vaše jméno :      Váš e-mail : 
Titulek / nadpis :  
Text příspěvku :
 
Antispamový kód :